VIZIJA računovodstvo | Regres za letni dopust 2024

VIZIJA računovodstvo | Regres za letni dopust 2024

Regres za letni dopust 2024

Delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, ima v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih tudi pravico do regresa za letni dopust, in sicer najmanj v višini minimalne plače, ki od 1. 1. 2024 znaša 1.253,90 EUR bruto (Vir). Pri izplačilu regresa gre za neto znesek, ki je na dan izplačila prost plačila vseh prispevkov in dohodnine do višine 100 % povp. mesečne plače v RS (Vir). Morebitno neizplačilo se smatra za prekršek.

Do kdaj mora biti izplačan regres 2024

Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija 2024. V primeru nelikvidnosti delodajalca se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra 2024.

Višina regresa

Zakon o delovnih razmerjih določa minimalno višino regresa, ki za leto 2024 znaša 1.253,90 EUR bruto. Drugačen minimalni regres pa lahko določa kolektivna pogodba, drug zakon ali interni akt delodajalca. Izplačilo regresa do višine 100 % zadnje znane povp. mes. bruto plače v RS, ki trenutno znaša 2.332,70 EUR, je regres neobdavčen. V izogib morebitni kasnejši obdavčitvi opozarjamo na previdnost pri izplačilu maksimalnega neobdavčenega regresa, saj bo končni podatek o obdavčitvi vezan na povp. letno plačo v RS za leto 2024, preračunano na mesec (info: PP v RS za leto 2023 preračunano na mesec je znašala 2.220,95 EUR).

Sorazmerni del regresa 2024

V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta, mu pripada sorazmerni del regresa (medletna prekinitev delovnega razmerja, zaposlitev za določen čas). Sorazmerni del regresa pripada tudi osebi, ki se zaposli po 1. 7. (izplačilo do konca leta). V kolikor ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1 (starševsko varstvo, invalidi idr.). V teh primerih je upravičen do celotnega regresa, kot če bi delal polni delovni čas.

Izplačilo regresa v dveh ali več delih

V kolikor se delodajalec odloči, da bo do 1. julija izplačal regres v dveh ali več delih in znesek skupaj ne presega 100 % povprečne plače RS, je regres neobdavčen. Če pa bo delodajalec do 1. julija izplačal minimalni regres ter naknadno še npr. 500,00 EUR, se ta drugi del regresa obravnava kot neobdavčeno le pod pogojem, da je podjetje nelikvidno. Takšno izplačilo drugega dela regresa mora biti izvršeno do najkasneje 1. novembra, sicer se bo to izplačilo štelo kot drugi dohodek iz delovnega razmerja, ki se v celotnem znesku všteva v davčno osnovo.

 

Podrobneje na spletni strani FURS  |  datoteka/prenos

Vizija računovodstvo, podjetje za vodenje poslovnih knjig, d.d.
Bratislavska cesta 5 | 1000 Ljubljana

T: 01 2443 792
Modra številka: 080 19 93
E: info@vizija-racunovodstvo.si

www.vizija-racunovodstvo.si
www.facebook.com/Vizijaracunovodstvodd

Avtor
Avatar photo