Podpis pogodbe za visokovodni nasip reke Mure

Podpis pogodbe za visokovodni nasip reke Mure

Podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za visokovodni nasip reke Mure

V četrtek, 15. septembra 2022, je bil v objektu Dvorec Jeruzalem podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev soglasij za objekt: Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa – desni breg Mure (Bistrica).

Občina Ljutomer in Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode sta 22. 2. 2022 sklenili medsebojni sporazum o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica) na območju občin Ljutomer in Veržej. V sporazumu so bile dogovorjene naloge podpisnic sporazuma, financiranje projekta in roki izvedbe projekta.

Občina Ljutomer je projekt uvrstila v svoj Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025. Projekt bo skladno s sporazumom financiran iz sredstev Evropske unije: iz ukrepa, ki se financira s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru slovenskega načrta.

Javno naročilo za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije in pridobitev soglasij za obravnavani projekt je Občina Ljutomer objavila na portalu javnih naročil 28. 6. 2022. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno 27. 7. 2022.

Ponudbo je oddal le en ponudnik, to je iS Projekt, projektiranje in urejanje voda d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana. Partner v skupni ponudbi je ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.

Sklep o izbiri izvajalca del je bil izdan 9. 9. 2022. Pogodbena vrednost del znaša 540.460,00 evrov brez DDV oziroma 659.361,20 evra z DDV.

V okviru sklenjene pogodbe bo izdelan izvedbeni načrt, pridobljena vsa potrebna soglasja, geodetske meritve, izvedene potrebne premoženjske aktivnosti, izdelan načrt s področja elektrotehnike, izdelan geološko-geotehnični in hidrogeološki elaborat ter druge spremljajoče aktivnosti.

Rok končanja del po tej pogodbi je najpozneje do 31. maja 2023, medtem ko je rok za izvedbo projekta do konca leta 2026. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 12 milijonov evrov.

Cilj projekta je izgradnja visokovodnega nasipa, s katerim bo zagotovljeno prevajanje stoletnih visokih vod znotraj inundacijskega prostora reke Mure. Na območju porečja reke Mure je namreč v zadnjem obdobju opazno povečanje pogostosti poplav, katere povzročajo precejšnjo popravljivo in tudi žal v nekaterih primerih nepopravljivo škodo, tako na javni kot tudi zasebni lastnini.

Potrebno je torej intenzivirati in izboljšati ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. S predvidenimi ukrepi se bo prispevalo k zaščiti človeških življenj in premoženja prebivalcev ter zmanjšanju škod v primeru poplav. Prav tako se bodo izboljšali pogoji za stabilno kmetijsko proizvodnjo, gospodarski in trajnostni turistični razvoj ter ohranila bogata biološka pestrost območja znotraj inundacijskega prostora.

Avtor
Avatar photo