Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza v Gornji Radgoni

Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza v Gornji Radgoni

Izvajalec Pomgrad d.d. v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza« uspešno nadaljuje z gradbenimi deli v Občini Gornja Radgona in obvešča, da je Na Ciril – Metodovi cesti in Maistrovem trgu v Gornji Radgoni vzpostavljena polovična, občasno popolna zapora ceste.

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza obsega nadgradnjo obstoječega vodovodnega sistema C. V okviru projekta je načrtovana nadgradnja črpališča na vodnem viru Podgrad, izgradnja okrog 39 km vodovodnega omrežja (764 m transportnih cevovodov, 10.232 m primarnih cevovodov ter 28.417 m sekundarnih cevovodov) in 1 novo prečrpališče Blaguš s ciljem zagotavljanja kvalitetne pitne vode obstoječim in novo priključenim prebivalcem na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«. Del naložbe, ki obsega povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Segovci – Podgrad, izgradnjo transportnega voda in primarnih vodovodov, je sofinanciran iz Sklada za vode Ministrstva za okolje in prostor oz. Direkcije Republike Slovenije za vode do višine 2.521.089,95 EUR.

Celotna vrednost investicije v vseh treh občinah znaša 8.955.191,35 EUR brez DDV. Naložba je na podlagi sklepa Ministrstva za okolje in prostor sofinancirana do višine 5.656.703,75 EUR, in sicer 4.808.198,19 EUR iz Kohezijskega sklada in 848.505,56 EUR nacionalnega prispevka iz državnega proračuna Republike Slovenije.

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. Faza vključuje povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Podgrad-Segovci ter izgradnjo transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov s pripadajočimi objekti s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na sistem javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Doseganju zastavljenih ciljev projekta bo pripomogla nadgradnja obstoječih objektov in opreme.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Več o projektu “Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza” in poteku del na spletni strani www.vodovod-c2.si

Avtor
Avatar photo