SEJEMSKO LETO 2023

SEJEMSKO LETO 2023

Pomurski sejem Gornja Radgona |  Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA  |  Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA  |  Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA  |  Mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN  |  Mednarodni sejem lovstva in ribištva LOV in RIBOLOV  |  Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi NATURU  |  Mednarodni sejem sodobnega zdravstva MEDICAL

Pomurski sejem je v letu 2022 praznoval 60. obletnico Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA in s tem tudi svoj 60. jubilej. Obeležil ga je s šestimi sejmi v treh terminih, z devetimi strokovnimi ocenjevanji kakovosti, s posebno publikacijo ter različnimi razstavami in dogodki, ki so pospremili avgustovsko sejemsko dogajanje v Gornji Radgoni. Okronal je 25. Vinsko kraljico Slovenije. Zgradil je nov sejemski paviljon, namenjen strokovnim in družabnim dogodkom na prostem in v njemu s posebno razstavo predstavil visoko obletnico svoje uspešne sejemske dejavnosti. V sodelovanju s Pomurskim sejmom je Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona v svojih prostorih pripravil tudi posebno razstavo ob visoki obletnici sejemske dejavnosti v mestu sejmov in penine.

Odpoved načrtovanih sejmov v letih 2020 in 2021 je prinesla Pomurskemu sejmu veliko škode. Jubilejno leto 2022 pa je končno le steklo v pogojih in okvirih, kot smo jih bili vajeni pred epidemijo, zato se je minulo leto Pomurski sejem tudi kadrovsko okrepil.

Na sejmih MEGRA, LOV, RIBOLOV, NATURO, AGRA in INPAK, ki jih je Pomurski sejem organiziral v letu 2022, se je predstavilo 2.180 razstavljavcev iz 31-ih držav na skupaj 96.900 m2 razstavnih in predstavitvenih površin. Vse sejme je obiskalo 122.000 obiskovalcev.

LETO 2023 BO POMURSKI SEJEM GRADIL TRAJNOSTNO, SAMOOSKRBNO, VARNO IN V DUHU ODLIČNEGA MEDNARODNEGA SODELOVANJA

8. – 11. 3. 2023

32. Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti

6. Mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga

GRADIMO Z NARAVO

Mednarodno srečanje ponudnikov, izvajalcev, strokovnjakov, investitorjev in uporabnikov s področja gradbeništva, energetike, komunale in obrti ima v Gornji Radgoni več kot štiridesetletno tradicijo.

32. mednarodni sejem gradbeništva MEGRA bo hkrati s področji energetike (ENGRA), komunale (KOGRA) in obrti (POS) potekal na stičišču štirih držav od 8. do 11. marca 2023. Predstavil bo najnovejše možnosti za sodobne, trajnostne novogradnje, za obnovo stavb ter urejanje okolice. Pospeševal bo izrabo obnovljivih virov energije in energetsko varčevanje. Gradil in posodabljal bo energetsko, telekomunikacijsko, komunalno in prometno infrastrukturo ter poslovne prostore in domove. Investitorjem bo ponudil mojstrske izdelke in storitve, izvajalce pa opremil z vrhunsko mehanizacijo, orodji, opremo in znanjem.

Pod okriljem Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Gospodarska zbornica Slovenije, bo predstavil najmanj 19 najpomembnejših slovenskih gradbenih podjetij. Ob njih bodo razstavljavci ponujali najnovejšo opremo, orodja in materiale. Poudarki bodo na pasivni, nizkoenergijski in trajnostni gradnji, na energetski in siceršnji sanaciji stavb. Ob vse pogosteje motenih mednarodnih dobavnih verigah bo v ospredju uporaba lokalnih virov, za Slovenijo kot eno najbolj gozdnatih držav v Evropi še posebej uporaba lesa. Ob zaostrenih mednarodnih razmerah na področju energetike bodo v žarišču materiali in naprave za varčevanje z energijo ter pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

Rastoč obseg gradbenih del odpira tudi pomembna kadrovska vprašanja. Odgovore nanje bomo našli na srečanjih, predstavitvah in dogajanju, ki bo namenjeno pridobivanju in izobraževanju mladih za deficitarne poklice v gradbeništvu, energetiki, komunali in obrti.

Stroko in posel bo sejem MEGRA povezal na aktualnih strokovnih posvetih s temami krepitve električne infrastrukture ob povečevanju števila sončnih elektrarn, o izgradnji energetske, cestne in železniške infrastrukture, trajnostni gradnji, obnovljivih virih energije ter uvajanju pametnih rešitev v naselja in domove.

Sejem bo odgovarjal tudi na energetska in gradbena vprašanja zasebnih investitorjev in končnih uporabnikov. Neodvisni strokovnjaki jim bodo brezplačno svetovali pri energetskih naložbah in pridobivanju vzpodbud za varčevanje z energijo in izrabo obnovljivih virov. Na voljo jim bodo tudi različna gradbena svetovanja.

Dogajanje in predstavitve sejma MEGRA bo z zelenimi vsebinami dopolnjeval sejem GREEN. Povezal bo razvijalce, proizvajalce in uporabnike trajnostnih tehnologij. Širil bo sodelovanje med ponudniki in odjemalci zelenih izdelkov in storitev, med znanstvenimi ustanovami, inovatorji, vladnimi in nevladnimi ustanovami ter potrošniki, ki se usmerjajo v zelen življenjski slog. Ponujal bo ekonomske, družbene in razvojne modele, ki so prijazni naravi, človeku in družbi. Predstavil bo naravne gradbene in oblačilne materiale, trajnostno mobilnost, semena in sadike iz slovenske ekološke pridelave, pripomočke za vrtnarjenje ter izdelke zelenih obrti.

POUDARKI IZ STROKOVNEGA IN SPREMLJAJOČEGA PROGRAMA

V sredo 8. marca bo ob prisotnosti visokih gostov potekalo odprtje sejma, ki ga bo spremljala podelitev znaka kakovosti v graditeljstvu. Poseben posvet ob Dnevu žena bo posvečen Ženskam v gradbeništvu, potekala pa bo tudi okrogla miza z zanimivimi sogovornicami. Četrtek, 9. marca prinaša strokovni posvet na temo infrastrukture, ki zagotavlja primerno prometno varnost, posvet arhitektov o prostorskem načrtovanju in Tekmovanje mladih slikopleskarjev v sklopu projektov Erasmus. Odmeven bo tudi strokovni komunalni posvet na perečo temo odpadkov kot potencialnega vira energije. Petek, 10. marec 2023 bo sejemski Izobraževalni dan slovenskega gradbeništva. Na razstavnem prostoru GZS ZGIGM bodo predstavili evropski projekt uvajanja digitalizacije v izobraževalne ustanove. Sodelujoča najpomembnejša slovenska gradbena podjetja bodo mladim predstavila zaposlitvene priložnosti. Potekali bodo tekmovanje v gradnji mostov iz špagetov, nagradni kviz in tekmovanje dijakov skupnosti srednjih gradbeni šol v pečarski nalogi. Zaključil se bo drugi dan tekmovanje mladih slikopleskarjev Erasmus. Na sporedu bo tudi strokovni posvet o uporabi lesa v gradbeništvu in primerjavi lesa z drugimi gradivi. Sobota, 11. marca 2023, prinaša obiskovalcem, ki gradijo ali obnavljajo svoja domovanja, energetska, gradbena in arhitekturna svetovanja ter svetovanja obrtnikov in prikaze obrtnih del.

Podrobnejše informacije:

Natalija Dvoršak, projektni vodja
telefon: 02 5642 116, e-pošta: natalija@pomurski-sejem.si

Sandra Sedmak, vodja komerciale, strokovni program, obiskovalci,
telefon: 031 229 778, e-pošta: sandra@pomurski-sejem.si

Miran Mate, odnosi z javnostmi, predstavitev izobraževanja, energetike in programa GREEN
telefon 041 263 107, e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si

26. – 31. 8. 2023

61. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem

TRADICIONALNO SVEŽ

Sejem AGRA že 61-ič vztraja v tradiciji kakovosti, usmeritvi v mednarodni prostor ter mladostni zagnanosti pri uvajanju inovacij v agroživilski sektor. Po praznovanju visokega 60. jubileja se v trenutku, ki ga usodno zaznamujejo epidemije, klimatske spremembe in vojne, še v večji meri usmerja k spodbujanju znanja in tehnologij za trajnostno kmetijstvo ter zagotavljanje kakovostne in varne prehrane. Država partnerica sejma AGRA bo tokrat Indija.

Vsebinski poudarki – Težišča sejma Agra 2023 bodo: Mednarodno leto prosa, mladi v kmetijstvu, inovacije in digitalizacija, kmetijstvo v prihodnosti, podnebne spremembe in vodni viri, hrana iz naše bližine, ekološko kmetijstvo, prehranska varnost, krepitev podeželskih območij, biotska raznovrstnost, gozd in les – naše bogastvo, prehranska in energetska samooskrba. Sejem tako ponuja vsem institucionalnim deležnikom in posameznikom sodelovanje za krepitev podeželja, pri skrbi za okolje, za gozdove in ohranjanje biotske raznovrstnosti. S sejemskimi predstavitvami, strokovnimi razstavami in posveti se bo trudil za skrajševanje oskrbnih verig in večjo pridelavo v neposredni okolici. Še večji poudarek bo namenjen avtohtonim pasmam domačih živali in avtohtonim sortam kmetijskih rastlin.

Sejem bo predstavil najsodobnejšo kmetijsko tehniko, ki omogoča konkurenčno, varno in sodobno kmetovanje ter ohranjanje kulturne krajine. Ponujal bo inovacije, ki vodijo kmetijstvo v prihodnost in nas učil včasih pozabljenih znanj in veščin ekološkega kmetijstva. Uvajal bo digitalizacijo, ki omogoča varno komunikacijo, večjo pridelavo in varnejšo hrano. Podnebnim spremembam se bo upiral z zastekljevanjem, namakanjem, protitočno zaščito in oroševanjem pridelovalnih površin in pridelkov. Prizadeval si bo za energetsko neodvisnost, za višji delež rabe obnovljivih virov energije in z vsem tem za varovanje voda. Omogočil bo srečanja z najnovejšimi spoznanji in tehnologijami, preizkušnje nove mehanizacije in orodij ter pokušnje najboljših pridelkov in prehranskih izdelkov.

Pridelovalce, poslovneže, strokovnjake in potrošnike bodo poleg vrhunskih ponudnikov iz Slovenije in mednarodnega prostora povezovale najpomembnejše strokovne, gospodarske in stanovske organizacije na čelu z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Ministrstvo pripravlja na sejmu tehten strokovni program, predstavitve in svetovanja za obiskovalce. Neposredno pred sejmom bo organiziral tudi mednarodno konferenco kmetijskih ministrov držav EU in držav, ki si prizadevajo za vključitev v unijo. S predstavitvijo odnosa kmetijstva in območij Natura 2000 se mu letos na sejmu prvič pridružuje tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Zanimive predstavitve napovedujejo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij GZS, Zavod za gozdove Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, združenja priznanih rejskih organizacij, rejcev in pridelovalcev, lokalne akcijske skupine in druge najpomembnejše organizacije, združenja in društva s področja kmetijstva, živilstva in turizma. Tradicionalno bo na sejmu potekala predstavitev šolskih programov slovenskega kmetijskega in živilskega šolstva na vseh nivojih, s poudarkom na praktičnem prikazu dela.

Najboljše tradicije in nove trajnostne prakse bodo predstavile strokovne razstave in predstavitve rejskih dosežkov s področja govedoreje, konjereje, prašičereje, reje drobnice in razstava avtohtonih pasem domačih živali s ponudbo izdelkov ARK kmetij. Organizirana bo državna čebelarska razstava. Maneža bo prizorišče pestrega vsakodnevnega dogajanja. Obiskovalci bodo lahko občudovali tudi razstavo, otroci pa se poigrali v Vrtcu malih živali.

Z zanimivimi delavnicami, predavanji in praktičnimi nasveti bodo privabljali obiskovalce vzorčni vrtovi in nasadi. Na osrednjem sejemskem vrtu bo največji poudarek na slovenskih avtohtonih kmetijskih rastlinah in vrtninah. Poligon Zeleni dragulji narave in permakulturni center Pomurskega sejma z vrtom in hiško iz slamnatih bal bosta predstavila priložnosti trajnostnega kmetijstva. Ob njiju bo na posebnem nasadu predstavljen petletni kolobar ekološkega kmetovanja. Bogato in poučno dogajanje v gozdno parkovnemu nasadu in predstavitvenem prostoru pripravlja Zavod za gozdove Slovenije. Osveženi bodo gozdno parkovni nasad, slovenski trsni izbor ter nasad starih slovenskih jablan.

Sejem bodo popestrile Agrina tržnica s ponudbo odličnih slovenskih lokalnih živilskih izdelkov, zanimive razstave, poslovna, strokovna in stanovska srečanja, tekmovalne, družabne in kulinarične prireditve in predstavitve najboljših izdelkov, ki bodo sodelovala na neodvisnih strokovnih ocenjevanjih pod okriljem sejma AGRA. Strokovno ocenjena bo kakovost kmetijske mehanizacije in opreme, mesnin, mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, medu, medenih pijač in vin, vključno s tistimi, ki so ekološko pridelana.

Podrobnejše informacije:

Jana Dimec, projektni vodja Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA
telefon: 02 5642 108, e-pošta: jana.dimec@pomurski-sejem.si

Boris Nicolas Erjavec, izvršni direktor, mednarodni projekti
telefon: 02 5642 115, e-pošta: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

Sandra Sedmak, vodja komerciale, strokovni program, strokovne razstave, obiskovalci
telefon: 031 229 778, e-pošta: sandra@pomurski-sejem.si

Robi Fišer, vodja tehnike
telefon: 02 5642 113, e-pošta: robi.fiser@pomurski-sejem.si

Miran Mate, odnosi z javnostmi
telefon 041 263 107, e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si

21. – 24. 9. 2023

Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja

ZAVEZNIŠTVO ZAUPANJA

Sejem SOBRA bo od 21. do 24. septembra predstavil obrambo, varnost, zaščito, reševanje in zdravstveno oskrbo, ki so v današnjem turbulentnem svetu ključne za preprečevanje posledic naravnih nesreč, epidemij in vojn.

Prodorni ponudniki opreme, pripomočkov, storitev, orodij in orožij za spopadanje s sodobnimi tveganji se bodo srečevali z odločevalci o nabavah in številnimi pripadniki stanovskih dolžnostnih in prostovoljnih organizacij.

Sejem bo ponudil obilo izdelkov, storitev in nasvetom tudi splošnim obiskovalcem, ki želijo odgovorno poskrbeti za samozaščito, varovanje svojih družin, zdravja in premoženja. V neposrednem stiku z razstavljavci in ob nasvetih strokovnih institucij se bodo seznanili z aktualno ponudbo in pridobili koristne informacije iz prve roke. Poleg najsodobnejših izdelkov jih sejem vabi na zanimive strokovne razstave in posvete, izobraževalne prireditve, dinamične predstavitve ter z nasveti strokovnjakov dolžnostnih, prostovoljnih in stanovskih organizacij.

Ob proizvajalcih in poslovnih ponudnikih bodo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in druge ključne organizacije prikazale svojo organiziranost, kadrovske potenciale, spretnosti in znanje. Predstavili bodo svoje sodelovanje z gospodarstvom in civilno sfero ter mednarodno povezovanje za obrambo države, varnost državljanov, zaščito in reševanje ter zdravstveno oskrbo.

Različni rodovi Slovenske vojske se bodo predstavili s spretnostmi, opremo, izkušnjami iz mednarodnih misij ter prikazom možnosti za sodelovanje pri obrambi države. Nastopali bodo Vojaški orkester, garda ter vrhunski športniki, zaposleni v Slovenski vojski.

Slovenska policija bo prikazala tehniko, opremo in postopke za zagotavljanje varnosti in zaščito premoženja. Obiskovalcem bodo policisti priskočili na pomoč z nasveti. Za nepozabna glasbena doživetja bo poskrbel Policijski orkester.

Uprava RS za zaščito in reševanje, Civilna zaščita ter operativni sestavi nevladnih organizacij bodo predstavili novo opremo, izkušnje in načine ozaveščanja za preventivo, zaščito, reševanje in pomoč.

Gasilska zveza Slovenije, ki združuje 120 gasilskih zvez, več kot 1340 gasilskih društev in šteje preko 165.000 članov, od katerih je operativnih preko 40.000 gasilcev, je svojo vrhunsko pripravljenost za zaščito in reševanje dokazala tudi ob zadnjih požarih na slovenskem Krasu. Na sejmu bo organizirala strokovna srečanja in reševalno vajo v sodelovanju s Slovensko vojsko in Policijo. V soboto bo potekalo mladinsko in veteransko, v nedeljo pa člansko gasilsko državno tekmovanje za memorial Matevža Haceta. V sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje bo potekalo tudi 10. tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah.

Podrobnejše informacije:

Robi Fišer, projektni vodja,
telefon: 02/564 2113, e-pošta: robi.fiser@pomurski-sejem.si

Pomurski sejem Gornja Radgona |  Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA  |  Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA  |  Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA  |  Mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN  |  Mednarodni sejem lovstva in ribištva LOV in RIBOLOV  |  Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi NATURU  |  Mednarodni sejem sodobnega zdravstva MEDICAL

Avtor
Avatar photo