Ureditev dostopne ceste do stadiona Fazanerija v Murski Soboti

Ureditev dostopne ceste do stadiona Fazanerija v Murski Soboti

Mestna občina Murska Sobota in Komunala, javno podjetje, d.o.o., sta danes sklenili gradbeno pogodbo za ureditev dostopne ceste do stadiona Fazanerija v Murski Soboti. Izvajalec je bil kot najugodnejši ponudnik izbran v postopku javnega naročanja. V sklopu investicije je predvidena izvedba ureditev na lokaciji od mosta čez Mali Dobel do urejenih parkirišč pri stadionu v naslednjem obsegu:

  • odstranitev asfalta in obnovo/dograditvijo podlage obstoječega ceste z razširitvijo s sedanjih 4,00 m na 5,50 m, kar bo omogočalo odvijanje dvosmernega prometa in 20 letno življenjsko dobo cestišča,
  • ureditev pločnika in javne razsvetljave po desni strani (gledano v smeri stadiona) z razširitvijo prepusta preko Malega Dobla ter dodatne ureditve peš povezav na območju
  • ureditev z navezavami na obstoječe pešpoti (tudi za potrebe množičnih obiskov tekem),
  • ureditev (asfaltiranje) parkirišč na levi strani ceste, z ureditvijo meteorne odvodnje za parkirišča in cesto preko lovilca olj,
  • obnovo vodovoda in fekalne kanalizacije za obstoječe objekte,
  • zasaditev dreves (skupaj 23 kom) in grmovnic.

Pogodbena dela znašajo 353.448,26 € in bodo v celoti financirana iz občinskega proračuna. Za izvedbo del je predviden 100 dnevni rok izvedbe, dela pa bi naj bila končana v prvi polovici decembra 2022, ko bi naj vremenske razmere še omogočale kvalitetno izvedbo, predvsem asfalterskih in zaključnih del.

Z ureditvijo ceste do Stadiona Fazanerija bo tako omogočen normalen dvosmerni promet, primeren tudi za avtobuse. Istočasno bodo urejene in povezane pešpoti za uporabnike Fazanerije in obiskovalce tekem, ki bodo opremljene s sodobno javno razsvetljavo. Investicija zajema tudi ureditev večjega števila parkirišč, s primernim odvodnjavanjem (preko lovilca olj) v Mali Dobel, s čemer se ne bo dodatno obremenjevalo mešanega kanalizacijskega sistema. V sklopu ureditev bodo na novo urejene tudi zelene površine.

Avtor
Avatar photo