MO Murska Sobota: Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

MO Murska Sobota: Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

V sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota je potekal dogodek Ministrstva za infrastrukturo na temo projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, na katerem sta poleg Murske Sobote, sodelovali še občina Ljutomer in Dobrovnik.

Organizatorji dogodka so poudarili, da so ključni cilji zagotavljanja multimodalne mobilnosti motivacija ranljivih skupin za preizkušanje različnih oblik multimodalne mobilnosti preko izobraževanj in osveščanj. Poleg tega želijo povečati družbeno integracijo gibalno oviranih oseb in lokalne skupnosti seznaniti s težavami, s katerimi se vsakodnevno soočajo gibalno ovirane osebe. Z osveščanjem pa želijo spodbujati razumevanje, obenem pa odpravljati morebitne predsodke. Nenazadnje pa je njihov cilj tudi predstavljanje tehnološko naprednih rešitev, ki spodbujajo multimodalno mobilnost.

Mestna občina Murska Sobota je bila leta 2019 ena izmed prvih od skupno 63 občin, ki je pristopila k projektu ter skupaj z izvajalcem projekta, Geodetskim inštitutom Slovenije pripravila zemljevid  mesta z dostopnostjo vseh pomembnih točk, ki jih lahko uporabljajo gibalno ovirane osebe. Sem prištevamo javne stavbe, postajališča, toaletne prostore, parkirišča pa tudi njihovo opremljenost mesta s pločniki oziroma cestami. Pri pripravi zemljevida je pomagal tudi Sobočan Aljoša Škaper, ki je na invalidskem vozičku in je pobudnik prvega slovenskega portala dostopnih točk za gibalno ovirane pridem.si. Hkrati je bila izdelana spletna verzija Javnega pregledovalnika dostopnosti prostora, ki je javno dostopna tudi na spletni strani občine in se sproti nadgrajuje.

Mestna občina Murska Sobota nosi tudi naziv »Občina po meri invalidov“, kar pomeni, da si nenehno prizadevajo za izboljšanje kvalitete življenja invalidov v njihovem primarnem okolju. Sprejet imajo Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska Sobota s konkretno opredeljenimi nalogami, odgovornimi izvajalci, roki in viri financiranja. Prav tako v Mestni občini Murska Sobota deluje Svet invalidov, v katerega so enakopravno vključeni vsi predstavniki invalidskih organizacij. Svet za invalide letno spremlja izvajanje in uresničevanje akcijskega načrta in sodeluje z izvajalci in jim je v podporo.

Pri izvedbi vseh investicij občine v javno infrastrukturo se zavzemamo za povečanje dostopnosti za ljudi z različnimi oviranostmi. Tako vgrajujemo talne vodilne sisteme za slepe in slabovidne, urejamo klančine, znižujemo robnike in podobno.

V leta 2020 je bila celovito prenovljena Slovenska ulica. Pri tem je bil vgrajen talni vodilni sistem za slepe in slabovidne vzdolž celotne ulice in delno v stranske ulice, z obojestranskim celovitim vodenjem, z odcepi do nekaterih javnih objektov, avtobusne postaje, bankomata. Gre za skupaj 1,1, km vodilnega sistema. Izvedena so bila dodatna parkirna mesta za invalidne osebe. Ob krožišču pri Zvezdi in na Kocljevi so bili izvedeni novi prehodi za pešce.

Na območju Lendavske ulice v Murski Soboti je bila izvedena nova kolesarska steza s prehodi za pešce, izvedeni so bili dodatni prehodi za pešce in parkirišča za invalide.

Na novo urejeni Kroški ulici v Murski Soboti je bilo urejenih sedem prehodov za pešce. Vsi prehodi vključujejo talni vodilni sistem za slepe in slabovidne.

V letu 2021 je bila izgrajena nova kolesarska steza, pločniki in parkirišča ob Zdravstvenem domu MS, kjer je vgrajen vodilni sistem na zelo prometni mikrolokaciji mesta: izvedeno je bilo oseb prehodov za pešce, dodatna parkirna mesta za invalidne osebe in starše z otroki.

Talni vodilni sistem za slepe in slabovidne je bil vgrajen tudi v južnem delu Kocljeve ulice v Murski Soboti.

V letu 2022 so bile izvedene obsežne prenove nekaterih ulic v mestu. Na ulici Staneta Rozmana je bilo izvedeno deset vodilnih sistemov na prehodih za pešce in dodatna parkirna mesta za invalidne osebe. Na Ulici arhitekta Novaka je bilo izvedeno pet vodilnih sistemov na prehodih za pešce in dodatna parkirna mesta za invalidne osebe.

V letu 2023 bodo pri prenovi Gregorčičeve ulice izvedeni trije vodilni sistemi na prehodih za pešce čez stranske priključke in štirje sistemi na prehodih za pešce. Na Slomškovi ulici bo izvedenih bo kar petnajst vodilnih sistemov na prehodih za pešce čez stranske priključke in trije na prehodih za pešce.

Sisteme za slepe in slabovidne bomo postopoma izvajali tudi ob prenovah vseh ostalih cest v mestu.

Na občini dajejo velik poudarek tudi dostopnosti do informacij in objav na vseh digitalnih medijih. Spletna stran mestne občine vključuje vse elemente, ki so po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij potrebne za osebe, ki imajo določene oviranosti.

Avtor
Avatar photo