[Informativni dnevi] Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

[Informativni dnevi] Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Izbor urednika

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je šola, ki že 60. šolsko leto sledi viziji. Z znanjem ponosni v prihodnost. Naša vodila pri delu so soustvarjanje kakovostnega znanja, spodbujanje inovativnosti in vzgajanje mladostnikov v duhu medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Zavedamo se, da prihodnost sloni na mladih, zato vam prek naših izobraževalnih programov želimo ponuditi kar najboljšo popotnico za življenje. Za šolsko leto 2023/2024 razpisujemo tri oddelke splošne gimnazije in po en oddelek programov predšolska vzgoja, umetniška gimnazija: smer gledališče in film, medijski tehnik.

Program splošna gimnazija dijakom omogoča temeljito in poglobljeno pripravo na kateri koli študijski program in na življenje, saj se dijaki skozi štiri leta učijo vseh splošno izobraževalnih predmetov v največjem možnem obsegu. Dijak nadgrajuje svoje znanje in razvija talente na področju jezikov, naravoslovja, družboslovja, umetnosti in športa. Izvedbo programa delno prilagajamo interesom dijakov (učenje matematike in jezikov, izbira tujih jezikov, raziskovanje, debata, umetniško izražanje, izbirni predmeti, priprava na tekmovanja in jezikovne diplome).

Program umetniške gimnazije: smer gledališče in film dijaku omogoča, da v štirih letih izobraževanja dosega vsa zahtevana znanja in sposobnosti za opravljanje splošne mature, hkrati pa se posveča svoji lastni ustvarjalnosti ter razvija različne talente, vstopa na gledališke odre, v svet filmske umetnosti ter izoblikuje svojo izrazno tehniko. V predmetniku je večina ur namenjenih jezikoslovju, humanistiki in umetniškim predmetom s področja gledališča in filma, posledično je manj naravoslovja. Po zaključeni splošni maturi so dijakom odprte vse možnosti študijskih izborov.

Program predšolske vzgoje je srednješolski strokovni program in je pisan na kožo vsem učencem, ki se počutijo v družbi otrok odlično, obenem pa bi želeli v času srednješolskega izobraževanja veliko časa posvetiti ustvarjanju na področju glasbe, likovne umetnosti, plesa in gledališča. Pridobljena znanja dijaki s pridom preizkušajo v praksi v vrtcih od prvega do četrtega letnika. Po uspešno opravljeni poklicni maturi si dijaki pridobijo poklic pomočnik vzgojitelja, prav tako pa lahko nadaljujejo izobraževanje na določenih študijskih programih.

Medijski tehnik je srednješolski strokovni program, v katerega bomo v prihodnjem letu vpisali tretjo generacijo dijakov. Program traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Dijak pridobi poklic medijski tehnik in se lahko zaposli oz. nadaljuje z izobraževanjem na določenih študijskih smereh. Ob splošnih predmetih program obsega naslednja strokovna področja: grafično oblikovanje, kakovosti in trženje, grafični in medijski procesi, tipografija in reprodukcija, računalništvo in informatika, medijsko oblikovanje, kakovost in trženje, izražanje z zvokom in sliko idr. Dijak nadgradi teoretično znanje z mnogimi praktičnimi dejavnostmi v šoli in pri delodajalcu.

Maturitetni tečaj

je izobraževalni program, ki traja eno šolsko leto (29 tednov). Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da z ustrezno pripravo opravljajo in opravijo maturo.

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • srednje poklicno izobraževanje,
  • srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,
  • tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto,
  • osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Izobraževanje odraslih

Učimo se namreč „od zibelke do groba“ in to karkoli, kjerkoli in kadarkoli. Naš cilj ni samo pridobiti izobrazbo in kvalifikacijo za delo in poklic, temveč si pridobiti tudi široko paleto znanja, spretnosti in osebnostnih lastnosti. Te potrebujemo, da lahko uspešno živimo in delujemo kot posamezniki v okolju, v katerem živimo. Z dvema besedama rečemo temu vseživljenjsko učenje, ki je v današnjem času ključ za prilagajanje vedno večjim zahtevam trga dela in družbe. V ta koncept „vseživljenjskosti“ pa sodi tudi izobraževanje odraslih, tako formalno kot neformalno in vloga vzgojno-izobraževalnih ustanov je med drugim tudi ta, da nudijo možnosti za tovrstno izobraževanje.

 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer
T: 02 58 58 700  |  E: gfml@gfml.si

Naročnik oglasa: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Avtor
Avatar photo