Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Category

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Prešernova ulica 34 | 9240 Ljutomer

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer se je z uspešnim vzgojno-izobraževalnim delom trdno usidrala v učečo se družbo tretjega tisočletja. S programi splošne gimnazije, predšolske vzgoje, umetniške gimnazije, smer gledališče in film, medijski tehnik, maturitetni tečaj, ter z izvajanjem izobraževanja odraslih predstavljajo pomemben člen v strukturi izobraževalnih možnosti v Pomurju in tudi v širšem vseslovenskem prostoru.

V šolskem letu 2021/22 smo začeli izvajati nov izobraževalni program medijski tehnik, kjer digitalna pismenost in kreativno razmišljanje predstavljata ključ do poklicne uspešnosti v prihodnosti, mediji pa imajo že sedaj izjemen pomen in tudi pomembno vplivajo na družbene spremembe. Program gotovo zapolnjuje vrzel v naboru ponujenih smeri izobraževanja za talentirano mladež naše regije, ki želi s svojim znanjem in kompetencami odkrivati svet medijev, radia in televizije ter soustvarjati avdiovizualno umetnost.

Ljutomerska gimnazija je v prenove in projekte, namenjene izboljšavam ter nadgrajevanju šolskega sistema na Slovenskem, vstopala vedno med prvimi. Danes dijakom ponujajo raznoliko paleto oblik učenja in sodobne, inovativne oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Mednje gotovo sodijo nivojski pouk pri matematiki in tujih jezikih, dijaki pa lahko izbirajo med angleščino, nemščino, španščino, francoščino in ruščino. Pri angleščini in nemščini že nekaj let pri pouku sodelujejo naravni govorci, dijakom pa omogočajo tudi pridobitev nemške jezikovne diplome (DSD), veljavnega certifikata o aktivnem znanju nemščine. V drugem in tretjem letniku lahko v programu splošna gimnazija izbirajo med interdisciplinarnimi sklopi s področja raziskovanja, umetnosti in družboslovja, kamor sodi tudi debata, pri kateri dijaki urijo veščine kritičnega razmišljanja in oblikovanja argumentov v angleščini in slovenščini.

Šola se aktivno vključuje v številne mednarodne projekte, dijaki se udeležujejo različnih tekmovanj, raziskujejo in tako pridobivajo izvrstno znanje ter cenjene izkušnje, hkrati pa dosegajo visoke uspehe na državni in mednarodni ravni.

»Z znanjem ponosni v prihodnost.«

Dejavnost

Naslov
Prešernova ulica 34, Ljutomer