Nadzidava splošnih ambulant Zdravstvenega doma Murska Sobota

Nadzidava splošnih ambulant Zdravstvenega doma Murska Sobota

Podžupan v opravljanju funkcije župana Zoran Hoblaj in član uprave podjetja Pomgrad Boris Sapač, sta danes podpisala pogodbo o nadzidavi splošnih ambulant Zdravstvenega doma Murska Sobota, dogodku je prisostvovala tudi direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota Edith Žižek Sapač.

Z nadzidavo splošnih ambulant Zdravstvenega doma Murska Sobota bodo zagotovljeni ustrezni prostori za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in s tem omogočeni enaki pogoji za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev ter omogočeno optimalnejše izvajanje osnovnih zdravstvenih dejavnosti na primarni ravni.

Cilji, ki bodo doseženi po izvedbi:

  • zagotovitev dodatnih prostorskih kapacitet za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti na območju občin Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Hodoš, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina,
  • izboljšanje prostorskih pogojev za medicinsko osebje in izboljšanje kakovosti in varnosti obravnave pacientov na področju primarne zdravstvene dejavnosti,
  • zagotavljanje tehnično in funkcionalno ustreznejšega dostopa gibalno oviranim osebam,
  • zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav,
  • izvajanje aktivnosti krepitve zdravja,
  • zmanjševanje neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin na območju občin ustanoviteljic ZD Murska Sobota,
  • dostopnejše, sprejemljivejše in ustreznejše preventivne obravnave ter
  • povečanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti.

Za pridobitev novih prostorov splošnih ambulant je načrtovana nadzidava dela objekta ob glavni ulici v velikosti 719,91 m² neto površine. Z nadzidavo se tako pridobi 10 splošnih ambulant, 5 referenčnih ambulant, skupni prostori, sanitarije za obiskovalce in zaposlene, arhiv in čakalnice. V sklopu nadzidave se bo izvedlo tudi povišanje jaška za dvigalo za dostop gibalno oviranim osebam.

Izvajalec del, ki se bodo začela v začetku oktobra je Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.. Vrednost gradbenih del znaša 2.107.544,98 EUR z DDV, sredstva v višini 895.936,00 EUR zagotovi Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, ostalo v višini 1.211.608,98 pa zagotovi Zdravstveni dom Murska Sobota. Dela bodo predvidoma dokončana do oktobra 2023.

Avtor
Avatar photo