Končane skoraj tri četrtine del pri nadgradnji vodovoda sistema C

Končane skoraj tri četrtine del pri nadgradnji vodovoda sistema C

Izbor urednika

Sveti Jurij ob Ščavnici, 26. aprila 2023 – Pri nadgradnji vodovoda sistema C pomurskega vodovoda so končane skoraj tri četrtine del. V Gornji Radgoni in Lokavcih je izvedenih približno 70 odstotkov del, toliko tudi v občini Apače, v občini Sveti Jurij ob Ščavnici pa približno 85 odstotkov. Dela za povečanje zmogljivosti črpališča v vodarni Podgrad in transportni vodovod se bodo predvidoma začela maja. Projekt, vreden 8,3 milijona evrov, mora biti končan do konca tega leta.

V njem bodo med drugim nadgradili črpališče pri Podgradu, zgradili prečrpališče pri Blagušu in položili približno 39 kilometrov vodovodnega omrežja (764 m transportnih cevovodov, 10.232 m primarnih cevovodov ter 28.417 m sekundarnih cevovodov). S tem bo zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode za skoraj 9.500 prebivalcev. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Potek naložbe so danes na tiskovni konferenci predstavili županja občine Gornje Radgone Urška Mauko Tuš, župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici Andrej Vrzel in župan občine Apače Andrej Steyer. Vsi so izpostavili skrb za zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno vodo, gradnjo javnega vodovodnega omrežja tam, kjer ga še ni, odpravo neustreznih razmer na celotnem vodovodnem omrežju ter zmanjšanje ogromnih vodnih izgub zaradi starih dotrajanih cevovodov.

Urška Mauko Tuš je opozorila na pomen vodnega vira Podgrad, kjer je zmogljivost vodarne na meji vzdržljivosti, v pogonu so vse črpalke hkrati, ob morebitnem izpadu katere od črpalk pa bi imeli velike težave. Projekt bo po njenih besedah bistveno povečal obratovalno varnost tega vodnega vira ter zagotavljal zadostne količine kakovostne pitne vode. »Želim in verjamem, da s tem pomembnim projektom skrbno povzemamo vse ukrepe za dvig skrbe z vodo na najvišjo raven kakovosti in zanesljivosti za naše občane. Skrb lokalne skupnosti za zagotavljanje zdrave, kakovostne pitne vode za vse občane mora biti vedno naša poglavitna skrb,« je poudarila županja.

Andrej Vrzel se je med drugim občanom zahvalil za strpnost. »Zaradi obsežnosti in kompleksnosti je bilo obdobje gradnje relativno dolgo, verjamem pa, da bo projekt uspešno končan in da bodo številna nova gospodinjstva v občini dobila priključek na javno vodovodno omrežje in s tem dostop do varne in zanesljive oskrbe z vodo,” je dodal. Vrzel je zadovoljen tudi s skupnim nastopom treh občin, kar bo po njegovem pomembno tudi v prihodnje, saj male občine same ne bodo mogle uspešno kandidirati na razpisih. Letos obnavljajo tudi ceste, na katere so posegali z gradnjo vodovoda v lanskem letu.

Tudi župan občine Apače Andrej Steyer je postavil v ospredje stabilno oskrbo občanov s pitno vodo, ki je bo lahko deležna velika večina. »Po tej izvedbi projekta bo na javno omrežje priključenih okoli devetdeset odstotkov vseh gospodinjstev, dograjujemo oziroma nadomeščamo čez osem kilometrov primarnih vodov – tudi zaradi dotrajanega starega omrežja, na katerem je bilo ogromno vodnih izgub, tako da je tudi po tej plati to upravičen vložek. Projekte izvajajo tako, kot je bilo načrtovano, in nadejam se, da bomo v letošnjem letu v dogovorjenem roku projekt končali,« je med drugim povedal Steyer.

V občini Apače je izvajalec začel graditi maja 2021, izvedel je večji del na primarnem vodovodu Apače–Lešane ter na sekundarnem vodovodu Črnci–Žepovci, kjer so gradili sočasno gradnja ob rekonstrukciji državne ceste. Na teh odsekih gre za nadomestitev obstoječega dotrajanega vodovoda in s tem za zmanjšanje vodnih izgub ter zagotavljanje stabilnih tlačnih in hidravličnih razmer.

Izvedena je tudi večina del na odsekih sekundarnega vodovoda za del naselja Črnci v smeri pohodniškega mostu Črnci ter odseka vodovoda za del naselja Žiberci in Drobtinci, kjer bodo občani dobili možnost priklopa na vodovod.

V občini Gornja Radgona so že zgrajeni odseki novega vodovoda na območju Ceste na stadion, na bivši avtobusni postaji, na območju Grajskega hriba, v delu naselja Podgrad, Ulice Marije Rožman, Kajuhove ulice, Ob potoku, na območju Kocljeve in Mladinske ulice, Ciril-Metodove ulice, Maistrovega trga, Gasilske ulice – za gasilskim domom, Strme ulice, Vrtne in Panonske – mimo stopnice, od železniške postaje do Ceste na stadion ter območje Trga svobode. Trenutno gradijo na območju Jurkovičeve ulice in v ulicah po celotnem bregu za Mariborsko cesto in zdravstvenim domom (dela so začeli v Trubarjevi ulici, nadaljujejo jih proti Pintaričevi cesti in naprej.

V aprilu so se začela dela na Vodarni Podgrad in gradnja transportnega vodovoda od trgovine GMT, ki se bo nadaljeval po Mariborski cesti in naprej po Vrazovi in Vodovodni ulici do vodnega zbiralnika Norički Vrh. Od maja bodo gradili odseke Ob progi, območje Vrečove ceste, Trstenjakove in Miklošičeve ulice, del Ljutomerske ob trgovini Eurospin ter odseke na Šlebingerjevem bregu in delu Vrtne ulice.

Po zgraditvi sekundarnega vodovodnega omrežja bodo, takoj ko je mogoče, novi vodovod po posameznih odsekih navezali na obstoječega, povezali obstoječe priključke in asfaltirali dele cest. Na vodovodu Lokavci je večina gradbenih del končana, sledi še navezava na obstoječi vodovod.

Projekt v občini Sveti Jurij ob Ščavnici obsega izgradnjo sekundarnega vodovoda v skupni dolžini 10.778 m. V letu 2022 so bili na območju zgrajeni: sekundarno vodovodno omrežje v naselju Selišči – 1. in 2. faza, sekundarno vodovodno omrežje SSJ 5-V- 4 (Jamna–Spodnja Jamna–Kozar), sekundarno vodovodno omrežje SSJ 6, B-1, B-2 in B-3 (Blaguš–od križišča proti Brezju mimo Kurbosa, Mikla do Voka), sekundarno vodovodno omrežje SSJ-5, RV-1, RV-2, RV-5, RV-6 in RV-4 (Rožički Vrh in Stanetinci) ter sekundarno vodovodno omrežje Kokolajnščak– Terbegovci. V letu 2023 je predvidena še gradnja sekundarnega vodovoda SSJ 5-V-3 v naselju Jamna, sekundarnih vodovodov vodooskrbe visoke cone Slovenske gorice– Kokolajnščak– Gabrc in odcep Galušak ter prečrpališča Blaguš. Vzporedno poteka priključevanje na novi javni vodovod. Trenutno potekajo pripravljalna dela za sanacijo cest po gradnji vodovoda, nadaljevanje gradnje vodovoda v aprilu je potekalo na odseku Kokolajnščak– Gabrc.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«. Del naložbe, ki obsega povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Segovci–Podgrad, izgradnjo transportnega voda in primarnih vodovodov, je sofinanciran iz Sklada za vode do višine 2.521.089,95 evrov.

Celotna vrednost investicije v vseh treh občinah znaša po izvedenih javnih naročilih 8.306.154,20 evra brez DDV. Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju Ministrstva za okolje in prostor oz. po novem Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je bila podpisana 1. 4. 2022, bo naložba sofinancirana do višine 5.126.852,99 evra, in sicer 4.357.825,04 evra iz Kohezijskega sklada in 769.027,96 EUR nacionalnega prispevka iz državnega proračuna Republike Slovenije.

Avtor
Avatar photo