Dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v MOMS

Dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v MOMS

Mestna občina Murska Sobota je z namenom razvoja podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v maju 2022 objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022.

Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev mestne občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • Ukrep 2: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
  • Ukrep 3: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Na razpis se je odzvalo 70 prijaviteljev, ki so do razpisanega roka oddali spletno vlogo na razpisane ukrepe.

Za Ukrep 1 sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij je vlogo vložilo 35 prijaviteljev. Glede na razpoložljiva sredstva za Ukrep 1 in glede na doseženo število točk ter navedene kriterije za razdelitev sredstev, nekatere vložene vloge niso dosegle praga za uvrstitev med vloge za dodelitev sredstev, zato se tem prijaviteljem sofinanciranje razpisanih investicij ni odobrilo. Tako so se 17 prijaviteljem, ki so dosegli prag, odobrila sredstva v skupni višini 39.000,00 EUR.

Za Ukrep 2 sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov je vlogo vložilo 47 prijaviteljev. Glede na razpoložljiva sredstva za Ukrep 2 in glede na doseženo število točk ter navedene kriterije za razdelitev sredstev, nekatere vložene vloge niso dosegle praga za uvrstitev med vloge za dodelitev sredstev, zato se tem prijaviteljem sofinanciranje najemnine poslovnega prostora ni odobrilo. Tako so se 34 prijaviteljem, ki so dosegli prag, odobrila sredstva v skupni višini 24.953,69 EUR.

Za Ukrep 3A sofinanciranje samozaposlovanja so prispele 4 vloge, od tega so se 3 upravičencem odobrila sredstva v skupni višini 4.500,00 EUR. Vloga 1 prijavitelju ni bila odobrena, saj je bil poslovni subjekt dne 30. 6. 2022 izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije.

Za Ukrep 3B sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest je prispela 1 vloga, kateri so se odobrila sredstva v skupni višini 1.500,00 EUR.

Na podlagi predloga Komisije za izvedbo postopka javnega razpisa dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022 se je tako med 44 upravičencev (nekateri so vlogo oddali za več ukrepov) s sklepom o odobritvi razdelila celotna vrednost razpisanih sredstev v skupni višini 69.953,70 EUR.

V skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo se med upravičencem in mestno občino sklene pogodba, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti. Na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo se bodo upravičencem odobrena sredstva nakazala še v letu 2022.

Avtor
Avatar photo